REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1 Postanowienia wstępne

1.       Sklep internetowy IVOSSE dostępny pod adresem internetowym www.ivosse.com, prowadzony jest przez Dominik Baran prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IVOSSE Dominik Baran, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6871979303, REGON 524310321.

2.       Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 Definicje

1.       Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.       Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IVOSSE Dominik Baran, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6871979303, REGON 524310321.

3.       Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.       Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.       Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ivosse.com.

6.       Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.       Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.       Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.       Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.   Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.   Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.   Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.   Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.   Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§3 Kontakt ze Sklepem

1.       Adres Sprzedawcy: 38-500 Bykowce, ul. Tarnowieckiej, nr 5 lok. 3.

2.       Adres e-mail Sprzedawcy: office@ivosse.com

3.       Numer telefonu Sprzedawcy: +48 538305555.

4.       Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 11 1240 2340 1111 0011 2260 3616.

5.       Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.       Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9 - 19.

 

§4 Wymagania techniczne

1.       Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.       urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.

b.       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.       włączona obsługa plików cookies.

 

§5 Informacje ogólne

1.       Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.       Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.       Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.       W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6.       Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i nazwisko, dane adresowe i rozliczeniowe.
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§7 Zasady składania Zamówienia

1.       W celu złożenia Zamówienia należy:

a.       Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

b.       Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c.       Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d.       Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

e.       Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

f.        Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.       Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.       Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b.       Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c.       Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

d.       Płatność przy odbiorze

e.       Płatność za pobraniem

f.        Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (przelewy24)

g.       Płatności elektroniczne

h.       Płatność kartą płatniczą.

2.       Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.       W przypadku wyboru przez Klienta:

a.       płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.       płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.       Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

d.       W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

4.       W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość odbioru Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

5.       Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

c.       W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

d.       W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

6.       Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

7.       W przypadku wyboru formy płatności realizacja oraz wysyłka zamówienia nastąpi po otrzymaniu zapłaty.

8.       Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 13, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpoczęta zostanie następnego dnia roboczego,

9.       Warunki realizacji zamówień opisane w niniejszym ustępie dotyczą jedynie tych realizowanych na terytorium Polski. Warunki realizacji zamówień przekraczających granice terytorialne Rzeczpospolitej Polskiej ustalane będą na drodze indywidualnego porozumienia z kupującym.

10.   W przypadku niektórych produktów (w szczególności tych o dużej wartości), z uwagi na określone względy bezpieczeństwa, tak przedmiotu zamówienia, jak i kupującego DIAMEX rekomenduje osobisty odbiór w wybranym przez kupującego Salonie.

 

§10 Prawo odstąpienia od umowy

1.       Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w przypadku zakupu towaru NOWEGO.

2.       Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.       W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.       W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.       Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6.       Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.       W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.       Skutki odstąpienia od Umowy:

a.       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę.

c.       Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

e.       Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.        Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.       Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.       W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10.   Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.       w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.       o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.       w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.       w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h.       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i.         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j.         o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

11.   Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar w stanie nienaruszonym zgodnie z powyższym, a w przypadku zwrotu towaru bez plomby i/lub sticker’a chroniącego przedmiot przed używaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru. Towar posiadający ślady użytkowania i/lub zerwane/uszkodzone zabezpieczenia uznany jest jako używany i nie podlega on zwrotowi.

 

§11 Reklamacja i gwarancja

1.       Umową Sprzedaży objęte są PRODUKTY NOWE.

2.       Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad w przypadku NOWEGO PRODUKTU.

3.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z zakupionego produktu.

4.       W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

5.       Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

6.       Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 28 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.       Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8.       W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

9.       Produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz pozbawione wad fizycznych lub prawnych.

10.   Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne i prawne zakupionych za pośrednictwem Sklepu produktów [Rękojmia], do stwierdzenia których doszło w terminie do dwóch lat licząc od dnia wydania produktu kupującemu.

11.   W przypadku stwierdzenia wady produktu kupujący zobowiązany jest do jej zgłoszenia nie później niż w terminie roku licząc od dnia zakończenia okresu obowiązywania Rękojmi.

12.   Zgłoszenia z tytułu rękojmi należy dokonać na jeden z poniższych sposób:

a.       dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 538305555, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)

b.       drogą mailową: office@ivosse.com

c.       wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL https://www.ivosse.com

13.   Wszelkie roszczenia z tytułu Rękojmi IVOSSE rozpatrywał będzie w terminie 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia.

14.   W przypadku zaistnienia wady kupujący może:

a.       złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

b.       odstąpić od umowy,

c.       żądać wymiany wadliwego produktu na nowy,

d.       żądać naprawy produktu.

 

15.   Uprawnienia opisane w ust. 14a i 14b niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, jeżeli Diamex niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawi wadliwy produkt lub wymieni na nowy, pozbawiony wad. Ograniczenie wynikające ze zdania poprzedzającego nie ma zastosowania jeżeli wadliwy produkt był już wymieniany lub naprawiany chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w wybrany przez kupującego sposób wymagałoby nadmiernych kosztów lub byłoby niemożliwe.

16.   W celu jak najszybszego rozpatrzenia zgłoszenia wadliwego produktu zaleca się precyzyjne i szczegółowe opisanie wady, w szczególności na podstawie wypełnionego wzoru formularza, stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu.

17.   W razie stwierdzenia, iż niezgodność produktu z umową jest skutkiem wady, do zaistnienia której doszło z przyczyn leżących po stronie kupującego, w tym z tytułu nieprawidłowej eksploatacji Diamex skontaktuje się z kupującym w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

18.   Poza powyższym wybrane produkty oferowane przez IVOSSE objęte są gwarancją.

19.   Odstępujący od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres IVOSSE, Sanok, miejsc. Bykowce, ul. Tarnowieckiej, nr 5, lok. 3, 38-500

20.   Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku, gdy jej przedmiotem będą produkty wykonywane na indywidualne zamówienie lub ściśle związane z jego osobą.

21.   Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.

 

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.       Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.       Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.       Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§14 Postanowienia końcowe

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.       Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/od.

5.       Sklep wraz z wszystkimi jego integralnymi elementami, w szczególności takimi jak: layouty, oprogramowanie lub bazy danych, jest utworem zbiorowym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego redaktorem jest IVOSSE. W zakresie opisanego powyżej utworu nie mieszczą się autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczanych w Serwisie przez jego użytkowników.

6.       Zabrania się rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania, archiwizowania technikami cyfrowymi lub wprowadzania do pamięci komputera, dokonywania opracowań Sklepu, w tym wykorzystywania jego fragmentów lub elementów bez wiedzy i zgody IVOSSE.

7.       W przypadku dokonania przez IVOSSE zmian w Regulaminie, użytkownikowi Sklepu w terminie 14 dni od dnia , w którym dowiedział się o zmianie Regulaminu przysługuje prawo do złożenia na adres: office@ivosse.com oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.